Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - Perfekcionistkaeliska

(dále jen „VOP“)

 

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování produktů prostřednictvím webových stránek www.perfekcionistkaeliska.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

 

OBSAH VOP:

 1. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
  II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
  III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  V. DODACÍ PODMÍNKY
  VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA
  VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
  IX. ZÁVĚREM

 

 1. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

 

 1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky perfekcionistkaeliska.cz
 2. Zboží: Zbožím jsou (připravuje se, zatím nejsou na e-shopu dostupné)
 3. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické podobě). Mohou to být e-booky (elektronické knihy), PDF plánovače a seznamy.
 4. Produkty: Pokud ve VOP píšeme o produktech, myslíme tím jak zboží, tak digitální obsah. Pokud se některá ustanovení VOP vztahují pouze ke zboží nebo pouze k digitálnímu obsahu (případně jen některému digitálnímu obsahu), používáme v textu tyto pojmy samostatně.
 5. Prodávající:
  Je právnická osoba, která prodává produkty nabízené na webu. Prodávající je:

 

Bc. Eliška Popková

IČ: 19335628
DIČ: CZ9758301190
Sídlo: Na Tržišti 484, 26203 Nový Knín, E-mail: perfekcionistkaeliska@email.cz Telefon: 723699941

Prodávající je zapsaná v obchodním rejstříku Mírové náměstí 119, 263 01, Dobříš

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

 

Pojem prodávající používáme i jako označení poskytovatele. Jak se dočtete níže, můžeme spolu uzavřít 2 různé typy smluv, podle toho, jestli od nás kupujete zboží (pak jde o kupní smlouvu a zákonem jsme označeni jako „prodávající“) nebo digitální obsah (pak jde o smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu a zákon nás označuje jako „poskytovatele“). Pro zjednodušení tedy ve VOP užíváme pro oba případy pouze označení „Prodávající“.

Pokud je v textu VOP uvedeno „my“, „nás“, „naše“ apod., myslí se tím vždy prodávající.

 

 1. Kupující:Kupujícím je ten, kdo s námi jako prodávajícím prostřednictvím webu uzavře kupní smlouvu, kterou koupí zboží. Pojem kupující používáme i pro označení osoby, které na základě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu poskytneme digitální obsah. Zákon tuto osobu označuje jako „uživatele“. Pro zjednodušení ovšem v textu VOP i tuto osobu označujeme jako „kupující“. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy kupující.

 

 1. Spotřebitel:Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.
 2. Kupní smlouva: Na prodej zboží je mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím uzavírána kupní smlouva.
 3. Smlouva o poskytování digitálního obsahu:Tato smlouva se používá pro prodej a poskytování digitálního obsahu.
 4. Smlouva:Pokud je v dalším textu používán pojem „smlouva“, myslí se tím jak kupní smlouva, tak smlouva o poskytování digitálního obsahu. Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto dvou typů smluv, uvádíme tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení.
 5. Smlouva uzavřená distančním způsobem:Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. Spotřebitelská smlouva: Je to smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „kupující“ je uvedeno „spotřebitel“).
 7. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.
 8. Rozhodné právní předpisy:Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

 

 1. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na webu a podle NOZ jsme povinni Vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na webu nepovažuje).

 1. Údaje o hlavních vlastnostech zboží a digitálního obsahu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného produktu na webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých produktů se Vám zobrazí podrobný popis. Věnujte proto, prosím, popisu produktu svoji pozornost a v případě nejasností nás kontaktujte ještě před objednáním produktu.
 2. Údaje o naší totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. odst. 5 VOP.
 3. Cena produktů je vždy uvedená v jejich popisu. U digitálního obsahu je to cena konečná, u zboží se připočítává cena za dopravu (s výjimkou případů, kdy je zboží zasíláno v rámci akce poštovné zdarma – o tomto jste rovněž vždy informováni přímo na prodejní stránce). V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané produkty, včetně daně z přidané hodnoty a včetně nákladů na dopravu (pokud objednáváte i zboží).
 4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem prostřednictvím Comgate.
 5. Zboží je dodáváno do 10 dnů od zaplacení kupní ceny, digitální obsah je dodán do 3 dnů od zaplacení kupní ceny.
 6. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy během 14 dní od převzetí zboží. Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu 14 dní od příchodu produktu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese (platí) spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu.
 8. Spotřebitel má právo reklamovat vadný produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII. VOP.
 9. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
  umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf.
 10. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu perfekcioniskaeliska@email.cz
 11. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Objednávání produktů probíhá pouze přes web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře.
 2. V objednávkovém formuláři jako kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném produktu (kliknutím na vybranou položku), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná a je-li objednáváno zboží), e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (abychom Vás mohli kontaktovat při dodání Zboží) a vyberete způsob úhrady a způsob doručení (v případě Zboží). Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané produkty. Odesláním objednávky je smlouva uzavřena.
 3. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a zálohová faktura.
 4. Objednávat produkty na webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu vdůsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.
 5. Vlastnické právo ke zboží na Vás jako kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

 

 1. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 2. Cena produktů: Cena je uvedena přímo u každého produktu v jeho popisu na webu.
 3. Dodání produktu až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 4. Možnosti úhrady kupní ceny:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkty co nejdříve dodány.

 1. Splatnost kupní ceny: Kupní cena je splatná do 14 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY:

 

DODACÍ PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ OBSAH:

 1. Možnosti dodání: Při koupi e-booku či plánovače bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. B.
 2. Dodací lhůta: E-book a plánovač bude dodán do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba.

 

 1. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚCČET, AUTORSKÁ PRÁVA

 

 1. Pokud jste si zakoupili e-book či plánovač, pak tento digitální obsah zasíláme pouze Vám jako kupujícímu, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani autor odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím našich produktů, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností.
 3. Autorská práva:Veškeré naše produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Případy, kdy jako spotřebitel můžete od smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Zboží:Spotřebitel má dle § 1829 NOZ právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Zboží. Pokud si objednal několik dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 2. Případy, kdy jako spotřebitel nemůžete od smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání digitálního obsahu.
 3. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu: Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14 denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 nebo 2. (resp. případně 7denní lhůtě uvedené v odst. 2.2. tohoto článku) odeslali odstoupeníe-mailem.
 4. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za produkty, u zboží včetně nákladů na dopravu (myšleno dopravu zboží od nás k Vám). U zboží však nejsme povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám jej zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili.
 5. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech, zrušení smlouvy: V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení smlouvy.

 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení  1914 až 1925. U Zboží ustanovení § 2099 až 2112pro ne-spotřebitele a pro spotřebitele pak § 2158 až 2160. U digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro spotřebitele i § 2389g až 2389s.
 2. Vady, za které neseme odpovědnost u zboží: Jako prodávající Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Odpovídáme tedy za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí, a to i v případě, že se vada projeví až po převzetí, nejpozději však ve lhůtě 2 let od převzetí zboží. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada u zboží projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jako spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží (jde-li o vadu skrytou).
 3. Jaké nároky můžete v případě vady na zboží požadovat?
 • odstranění vady opravou,
 • dodání nového zboží bez vad,
 • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit. Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

 1. Kdy práva z vadného plnění kupujícímu (ani když je spotřebitelem) nenáleží? Práva z vadného plnění Vám nenáleží:
 • pokud byste před převzetím Zboží věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • při opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.
 1. Vady, za které neseme odpovědnost u digitálního obsahu: Jako prodávající Vám odpovídáme za to, že digitální obsah – e-book a plánovače při zpřístupnění nemají vady. Pokud jde o spotřebitele, pak digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u e-booku do 2 let od jeho zpřístupnění, u on-line kurzu v době trvání závazku. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.
 2. Za co neneseme odpovědnost:

Pokud se Vám obsah e-booku či plánovačů nelíbí, či nejste subjektivně spokojen s jejím obsahem. Dále neneseme odpovědnost za vaše výsledky. Digitální produkty slouží jako návod, kroky už musíte podniknout sami.

 1. Jaké nároky může Spotřebitel v případě vady Digitálního obsahu požadovat?
 • můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

 • přiměřenou slevu nebo
 • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut.

Je-li Kupujícím u Digitálního obsahu jiná osoba než Spotřebitel, použijí se pro jeho nároky obdobně ustanovení odst. 3 bodu B. tohoto článku

 1. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Prosíme, neposílejte nám zboží zpět dříve, než nám zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídíme již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné nám reklamované zboží zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace digitální obsah, reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval

 1. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili kupní cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o zboží a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci spotřebitele uplatněnou na poskytnutí digitálního obsahu.

 

 1. ZÁVĚREM
 2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 3. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 3. Tyto VOP jsou účinné od 5.6.2023.
 4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření smlouvy.